News & Reports

+ ބިދޭސީ މީހާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި
+ ލ. ގަމުގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
+ ގަމުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރާލި މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
+ ޒަހަމްތަކަކާ އެކު މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ