News & Reports

+ ފަރުހަދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި ކުޑަކުއްޖާ އަށް މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
+ މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނަބީލްގެ މައްޗަށް އެހެން ކުށެއްގައި ޖަލު ހުކުމެއް
+ ފަރުހަދު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ނަބީލް މަރަން ހުކުމްކޮށްފި
+ ފަރުހަދުގެ ގައިގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް އެކަކު އެއްބަސްވެއްޖެ
+ ފަރުހާދު މަރާލި މައްސަލަ: “އޭނާ އަށް ގޮތެއް ނުހަދާށޭ އަހަރެން ބުނިން”
+ ފަރުހާދު މަރާލި މައްސަލަ: 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދެ ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ފަރުހާދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހޯދަނީ
+ މަގުމަތިން ދަނިކޮށް ތޫނު އެއްޗަކުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ