News & Reports

+ ސަމާހު މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރޭ
+ ފުލުސް މީހާ މަރާލިކަން ސާބިތުވެ ސަމާހު މަރަން ހުކުމްކޮށްފި
+ ފުލުސްމީހާ މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވަނީ
+ އާދަމަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން ކަމަށް ސަމާހު ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފްވެއްޖެ
+ އާދަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ
+ އާދަމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މާލެ ގެނެސްފި
+ އާދަމް އަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ސަމާހު ހައްޔަރުކުރަން އެދި ފޯނެއްގައި ހުއްޓާ
+ އާދަމް އަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ސަމާހު ހައްޔަރުކުރަން އެދި ފޯނެއްގައި ހުއްޓާ