News & Reports

+ ހުމާމަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި
+ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހުމާމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
+ އަފްރާޝީމް މަރާލި ކަމަށް ހުމާމް އެއްބަސްވި ކަމަށް ހުމާމާ އެއްގޮޅިއެއްގައި އުޅުނު މީހަކު ބުނެފި
+ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޖާވިދާއި އަޒްލިފާއި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
+ އަފްރާޝީމަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން ވާހަކަ ހުމާމް އެރޭ ބުނި: ހެއްކެއް
+ މިސްކިތަކުން އަތް ދޮންނަނިކޮށް ހުމާމާ ވަރަށް ވައްތަރު މީހަކު އެރޭ ފެނުނު: ހެއްކެއް
+ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުމާމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް
+ ހުމާމްގެ ޖިންސުން އަފްރާޝީމްގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު: ހެކި
+ އަޒްލިފްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި
+ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ހުމާމްގެ އިއުތިރާފް ބަޔާން މުހިއްމެއް ނޫން: ރިޔާޒު
+ ދައުވާ އަށް ހުމާމް އިންކާރު، އެކަމަކު “ކުޑަކުއްޖާ” އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދީފި
+ އަފްރާޝީމް މަރަން ހަމަލާދިން ކަމަށް އެއްބަސްވެ، ކަން ހިނގި ގޮތް އިއްވައިފި
+ މީހަކު މަރާލައި އެތައް ބަޔަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނިން، އަފްރާޝީމެއް ނުމަރަން: ހުމާމް
+ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހުމާމް ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި
+ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ހުމާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
+ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޝާންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
+ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުމާމްގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފި
+ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި
+ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ
+ އަވަހާރަކޮށްލި އަފްރާޝީމް ފަސްދާނުލައިފި