News & Reports

+ މިރުޒާ މަރާލިކަމުގެ ދައުވާލިބޭ ދެ މީހަކަށް ގޭންގް ރޭޕްގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް ކުރަނީ
+ މިރުޒާ މަރާލިކަމުގެ ދައުވާ ލިބުނު ކުއްޖާ ހެކި ނެތިގެން ސަލާމަތްވެއްޖެ
+ މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
+ މިރުޒާ މަރާލި މައްސަލައިގެ ދައުވާ އާއި ހެކިބަހާ ދިމައެއް ނުވޭ!
+ ވިލިމާލޭ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެ، ކޯމާގައި އޮތް ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ Villingili assault victim on life support after gang attack causes serious head injury