News & Reports

+ ކްރިމިނަލް ކޯޓް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ މުއްރަތުގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައިފި
+ މަރުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހަނާ އެކަނިމާއެކަނި ކޯޓަށް
+ ނަޖީބުގެ ގާތިލުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި
+ ނަޖީބުގެ ހަށިގަނޑު ފޮރުވަން އެހީވި ކަމަށް ބުނާ މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި
+ ނަޖީބުގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ނަޖީބު އަވަހާރަކޮށްލީ މުޅި ރޭ ޓޭޕް އަޅާ ބަނދެފައި ބޭންދުމަށް ފަހު: ޕީޖީ
+ ނަޖީބު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި މިއަދު ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމާ އެކު ޝަރީއަތް ފަށަނީ
+ ނަޖީބު މަރައިލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 18 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި
+ ވަޅިން ހަމަލާދީ ލޯޔަރު ނަޖީބު އަވަހާރަކޮށްލައިފި