News & Reports

+ ޝަނީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުނުވެ ތިން މީހުން ވެސް ސަލާމަތްވެއްޖެ
+ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީގެން ޒަހަމުވި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ
+ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި