News & Reports

+ އައްޔުބޭގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
+ އައްޔުބެ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
+ އައްޔުބޭ މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އިއްވަނީ
+ އައްޔުބޭ މަރާލިކަމަށް ފައުޒާނާއި މާޖިދު އިންކާރުކޮށްފި
+ އައްޔުބެ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ދެ ކުއްޖަކު އެއްބަސްވެއްޖެ
+ އައްޔުބެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ކުރިން ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް
+ ކުޑަހުވަދު އަށް އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަމެއް
+ ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެރި މަރެއް