News & Reports

+ ހަވީރާއި ދިޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަށް މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
+ އިޝާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފި
+ އިޝާރުގެ މަރަށް ފަހު މާލޭގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ
+ ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލަދީ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި
+ ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލަދީ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި