News & Reports

+ ޝައިފަނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި
+ ޝިފާންގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު ހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި
+ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ފަސްވަނަ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި
+ ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް
+ ޝިފާންގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު މީހެއްގެ މައްޗަށް، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދައުވާއެއް ކޮށްފި
+ ޝިފާން މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ބުދަ ދުވަހު
+ ތޮޅިޕެލޭގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
+ ޝިފާން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް
+ ޝިފާން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ތިން މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
+ ޝިފާންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ގެއެއް ފާސްކޮށް، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ “އޭނާ މަރާލީ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި”