News & Reports

+ އިހަވަންދޫ އަންހެންކުއްޖާ މަރާލި ތިން ބިދޭސީންގެތެރެއިން އެކަކު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ދަންޖެހިގެންމަރުވެއްޖެ
+ އިހަވަންދޫ ކުއްޖާ މަރާލީ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުންހިންގުމަށްފަހު ތިން ބިދޭސީން ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުންހާމަ ކުރައްވައިފި
+ އިހަވަންދޫ ވަލު ތެރޭގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
+ އިހަވަންދޫ ފާތުމަތު މަރާލި ބިދޭސީން، އެރަށުގެ އެހެންކުދިންނަށް ވެސް ގޯނާ ކޮށްފައިވޭ