News & Reports

+ ހަސަންބެ މަރާލި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަށް ބަދަލުކޮށްފި
+ ހަސަންބެ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެކަކު ހެކި ނެތިގެން ސަލާމަތްވެއްޖެ
+ ނ. މާފަރުގައި ދެފައި ބަނދެފައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ