News & Reports

+ ޒުހާ މަރާލި މައްސަލާގައި މަންމައަކާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ މަގުމަތިން ފެނުނީ މަރާލާފައި އެއްލާލައިފައި އޮތް އަންހެނެއް ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުލުހުން