News & Reports

+ ކުށްކުރުން ދައުވާލިބޭ ތިން މީހުން ވެސް، ހުސޭނުބޭ މަރާލާފައި އޮތް ގެ ކައިރިން ދުށިން: ހެއްކެއް
+ ހޯރަފުށީ ހުސޭނުބޭގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިޒަމާއި ވައްކަމުގެ ދައުވާ
+ ހުސޭނުބެގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ: ފުލުހުން