News & Reports

+ ނިޒާރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ ހެކިވެރިން ސިއްރުކޮށްފި
+ ނިޒާރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ ތިން މީހުން ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި
+ ނިޒާރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ ކުޑަކުއްޖާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ
+ ނިޒާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
+ ނިޒާރު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ނިޒާރަށް ހަމަލާދިނީ ކޮއްކޮ ކަމަށް ހީކޮށް: އާއިލާ
+ ގަމުގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ގަމުގައި މީހަކު މަރާލައިފި