News & Reports

+ ޖައިލަމްގެ ހަށިގަނޑުގެ 12 ތަނަކަށް ވަޅި ހަރާފައިވޭ: އޭޑީކޭ
+ ވަޅި ހަރައިގެން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ ޒުވާނެެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި