News & Reports

+ ޝީރީން މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަންނަ މަހު ނިންމާނަން: ގާޒީ
+ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ނަޖާހުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
+ ޝީރީން މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ލިބޭ ނަޖާހު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް
+ ޝީރީން މަރާލާނެ ކަމަށް ފަސް ދުވަސް ކުރިން ނަޖާހު ވަނީ ބުނެފައި: ކުރީގެ އަނބިމީހާ
+ ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަޖާހު: ފުލުހުން
+ ޒުވާން އަންހެނަކު ބަސްތާތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެ ކުނިވެފައ