News & Reports

+ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރެއިން ފެނުނު ގޮނޑިން މަންސޫރުގެ ފިންގަޕްރިންޓް ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައިފި
+ އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ވަކީލު ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި
+ އަރުހަމަށް ހަމަލާ ދެނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި
+ އަރްހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދިފާއީ ހެކި ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ދީފި
+ އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އެކަން ދެނެހުރި ކަމަކަށް ނުވި
+ އަރުހަމް މަރާލިކަމުގެ ދައުވާ ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި
+ އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
+ އަރުހަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ކޯޓުން ގޭ ބަންދަށް ދޫކޮށްފި
+ އަރުހަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ އަރުހަމް މަރާލީ ދެ ގްރޫޕެއްގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ބަދަލުހިފުމަށް: ޕޮލިސް
+ އަރުހަމް މަރާލާފައި އޮތް ޕާކު ކުއްލިއްޔާ އަށް ނަގަން ނިންމައިފި
+ އަރްހަމް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވެނީ އޭނާ ނިދާފައި އޮއްވާ: ރަހުމަތްތެރިން
+ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއް