News & Reports

+ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝަހުމް އާއި އިތުރު މީހަކު ޖަލުން ފިލައިފި
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އަމުރު
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހުންގެ މައްސަލަ: ބިރު ދައްކައިގެން ބަޔާން ނެގި ކަމަށް ދެ މީހުން ބުނާތީ ތަހުގީގުކުރި ފ
+ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކުރައްވާ ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހުން ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށްފި
+ މާރާމާރީއެއްގައި މަރުވި ވިލިގިނލީ މީހާގެ މައްސަލަ އެޓާނީ އަށް ނުފޮނުވި ލަސްވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުން ލިބެން ޖެހޭ ލިއުމެއް ނުލިބިގެން: ޕޮލިސ
+ ވިލިނގިލީ ޒުވާނާ ގައިގައި ތަޅައިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ވިލިނގިލީ ޒުވާނާ ގައިގައި ތަޅައިގަތް މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
+ މާމެންދޫގައި ބަޔަކު އަނިޔާކުރި ވިލިނގިލީ ޒުވާނާ ތިން ދުވަހު ކޯމާގައި އޮވެ މަރުވެއްޖެ
+ ގއ. މާމެންދޫގައި ބަޔަކު ތަޅައިގަތް ވިލިނގިލީ ޒުވާނާ ކޯމާއެއްގައި