News & Reports

+ ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއްދީ މަރާލި ބިދޭސީ މީހާ މޯޗަރީ އަށް ލައިފި
+ ބިދޭސީމީހާ މަރާލާފައި އޮތީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި: ޕޮލިސް
+ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ