News & Reports

+ ސާމިރުގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކި ބަސް ނުލިބިގެން ދެ ވަނަ މީހާ ވެސް ސަލާމަތްވެއްޖެ
+ ސާމިރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
+ ސާމިރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: މަރާ ގުޅުން ހުރި ކުޑަކުއްޖާ ހޯދާއިރު، އަނެކަކު އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ
+ މިއަދު މަރާލި ޒުވާނާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ