News & Reports

+ ފުވައްމުލަކުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ފުވައްމުލަކުގައި މަރާލި މީހާ މާލެ ގެނެސް މޯޗަރީ އަށް ލައިފި
+ ފުވައްމުލަކުގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ބިދޭސީ މީހާ އޮތީ މަރާލާފައި ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް
+ ފުވައްމުލަކު ފަޅު ގޯއްޗެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ