News & Reports

+ ބޭބެ މަރާލައިގެން ކޮއްކޮ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި
+ ނޭކުރެންދޫގައި ބޭބެ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް: “އުމަރުގެ ކަރުގެ ލޭ ނާރުތަކެއް ހުރީ ބުރިކޮށްލާފައި”
+ ބޭބެ އަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން ކަމަށް ޝަރީއަތުގައި ސައީދު އެއްބަސްވެއްޖެ
+ ބޭބެ މަރާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޮއްކޮ ބުނެފި
+ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ދެބެއިން ދޭތެރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ކޮއްކޮ ބޭބެގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި