Victims

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝަހުމް އާއި އިތުރު މީހަކު ޖަލުން ފިލައިފި
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އަމުރު
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހުންގެ މައްސަލަ: ބިރު ދައްކައިގެން ބަޔާން ނެގި ކަމަށް ދެ މީހުން ބުނާތީ ތަހުގީގުކުރި ފ
+ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކުރައްވާ ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހުން ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށްފި
+ މާރާމާރީއެއްގައި މަރުވި ވިލިގިނލީ މީހާގެ މައްސަލަ އެޓާނީ އަށް ނުފޮނުވި ލަސްވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުން ލިބެން ޖެހޭ ލިއުމެއް ނުލިބިގެން: ޕޮލިސ