Victims

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި
+ ޝަހުމާއި ޝިމާޒްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
+ ވަޅި ހަރައި ޒަޚަމްކޮށްލި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
+ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝަހުމް އާއި އިތުރު މީހަކު ޖަލުން ފިލައިފި
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ގއ. މާމެންދޫ ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އަމުރު