Victims

2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ޖައިލަމްގެ ހަށިގަނޑުގެ 12 ތަނަކަށް ވަޅި ހަރާފައިވޭ: އޭޑީކޭ
+ ވަޅި ހަރައިގެން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ ޒުވާނެެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި
+ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި
+ ޝަހުމާއި ޝިމާޒްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި