Victims

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ހުމާމަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި
+ އަފްރާޝީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހުމާމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
+ އަފްރާޝީމް މަރާލި ކަމަށް ހުމާމް އެއްބަސްވި ކަމަށް ހުމާމާ އެއްގޮޅިއެއްގައި އުޅުނު މީހަކު ބުނެފި
+ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޖާވިދާއި އަޒްލިފާއި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
+ އަފްރާޝީމަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން ވާހަކަ ހުމާމް އެރޭ ބުނި: ހެއްކެއް